How do you say

He intends to learn to ride a bicycle within three months.

..in Chinese?

他计划在三个月内学会骑自行车。

tā jì huà zài sān gè yuè nèi xué huì qí zì xíng chē 。

How do you say "My friends and I are planning to travel next month." in Chinese?