How do you say

He is getting to know his new friends, and slowly getting to know them.

..in Chinese?

他認識了新朋友,正在慢慢地建立關係。

tā rèn shí le xīn péng yǒu , zhèng zài màn màn dì jiàn lì guān xì 。

How do you say "We are planning to travel together at the beginning of next month." in Chinese?