How do you say

He kept on practising basketball every day, with the hope of improving his dribbling and shooting.

..in Chinese?

他坚持每天练习打篮球,希望能提高运球和投篮的技巧。

tā jiān chí měi tiān liàn xí dǎ lán qiú , xī wàng néng tí gāo yùn qiú hé tóu lán de jì qiǎo 。

How do you say "Xiao Wang and Xiao Li have known each other for three months, and they often go out together." in Chinese?