How do you say

He knew that he would be stronger after three months of training.

..in Chinese?

他知道他在三个月的训练后会变得更强壮

tā zhī dào tā zài sān gè yuè de xùn liàn hòu huì biàn dé gèng qiáng zhuàng

How do you say "I purchased a sofa online, and it’s delivered one month later; it’s really high quality." in Chinese?