How do you say

He learned the course inthree weeks.

..in Chinese?

他在一个半月的时间里学完了这门课程。

tā zài yī gè bàn yuè de shí jiān lǐ xué wán le zhè mén kè chéng 。

How do you say "During the first week of school, students settle into their new schedules." in Chinese?