How do you say

He’ll be attending a basketball training camp for the next three months.

..in Chinese?

他将参加接下来三个月的篮球训练营。

tā jiāng cān jiā jiē xià lái sān gè yuè de lán qiú xùn liàn yíng 。

How do you say "In his three months of training, he ran five kilometers every day." in Chinese?