How do you say

He’ll be running a marathon in three months.

..in Chinese?

他在三个月内将参加马拉松比赛。

tā zài sān gè yuè nèi jiāng cān jiā mǎ lā sōng bǐ sài 。

How do you say "How was your holiday?" in Chinese?