How do you say

He made substantial athletic progress in three months.

..in Chinese?

他在三个月内取得了显著的运动进步。

tā zài sān gè yuè nèi qǔ de le xiǎn zhù de yùn dòng jìn bù 。

How do you say "By working out every day, he has built up his strength." in Chinese?