How do you say

He often goes to Beijing by train.

..in Chinese?

他经常坐火车去北京。

tā jīng cháng zuò huǒ chē qù běi jīng 。

How do you say "They took the train to Shanghai." in Chinese?