How do you say

He ordered a bike online, to be delivered in a week.

..in Chinese?

他在网上订购了一辆自行车,预计一周后到货。

tā zài wǎng shàng dìng gòu le yī liàng zì xíng chē , yù jì yī zhōu hòu dào huò 。

How do you say "" in Chinese?