How do you say

He plans to complete the course in three months.

..in Chinese?

他计划在三个月内完成这个进修课程。

tā jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jìn xiū kè chéng 。

How do you say "I saw a new recipe online, which I want to try next month." in Chinese?