How do you say

He plans to finish the course within three months.

..in Chinese?

他计划在三个月内完成这个课程。

tā jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè kè chéng 。

How do you say "I just got a new desk, which fits into my study perfectly." in Chinese?