How do you say

He plans to finish this online course within three months.

..in Chinese?

他打算在三个月内完成这个在线课程。

tā dǎ suàn zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè zài xiàn kè chéng 。

How do you say "I’ve taken to cooking recently and try out new recipes every weekend." in Chinese?