How do you say

He plans to go on holiday in three months.

..in Chinese?

他计划在三个月后去度假。

tā jì huà zài sān gè yuè hòu qù dù jià 。

How do you say "They intend to learn to swim in three months." in Chinese?