How do you say

He plans to learn to cook in his spare time.

..in Chinese?

他打算利用业余时间学习烹饪。

tā dǎ suàn lì yòng yè yú shí jiān xué xí pēng rèn 。

How do you say "I’ll be back next week." in Chinese?