How do you say

He plans to study painting in the next three months.

..in Chinese?

他计划在接下来的三个月里学习画画。

tā jì huà zài jiē xià lái de sān gè yuè lǐ xué xí huà huà 。

How do you say "He will be playing in an important football match in three months." in Chinese?