How do you say

He plans to wrap up the education program in three months.

..in Chinese?

他计划在三个月内完成这个教育项目。

tā jì huà zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù 。

How do you say "We go to the movies together every week." in Chinese?