How do you say

He’s been eating Indian food for three months, and is now getting hungry for something Chinese.

..in Chinese?

他已經吃了三個月的印度食物,現在開始想嘗試中國菜

tā yǐ jīng chī le sān gè yuè de yìn dù shí wù , xiàn zài kāi shǐ xiǎng cháng shì zhōng guó cài

How do you say "My family are planning to travel to Europe in three months" in Chinese?