How do you say

He’s been training hard for the last three months, with a view to competing.

..in Chinese?

他在过去三个月里一直在积极地训练,为了达到参加比赛的水平。

tā zài guò qù sān gè yuè lǐ yì zhí zài jī jí dì xùn liàn , wèi le dá dào cān jiā bǐ sài de shuǐ píng 。

How do you say "Lately I’ve taken up painting , and I spend a few hours at it every week." in Chinese?