How do you say

He’s preparing for the GRE with a view to applying for a scholarship to study in the US.

..in Chinese?

他正在准备GRE考试,希望能够申请到奖学金去美国读研。

tā zhèng zài zhǔn bèi GRE kǎo shì , xī wàng néng gòu shēn qǐng dào jiǎng xué jīn qù měi guó dú yán 。

How do you say "This set of furniture has been in use for two months, but it still looks brand new." in Chinese?