How do you say

He scored eleven goals in the World Cup.

..in Chinese?

他在世界杯比赛中进了十一个球。

tā zài shì jiè bēi bǐ sài zhōng jìn le shí yí gè qiú 。

How do you say "He runs long distances in the park every week." in Chinese?