How do you say

He scores the winner in a World Cup final.

..in Chinese?

他在世界杯足球赛中射入致胜一球。

tā zài shì jiè bēi zú qiú sài zhōng shè rù zhì shèng yī qiú 。

How do you say "He worked out every day, and three months later, lost ten pounds." in Chinese?