How do you say

He signed up for a two-month programming course.

..in Chinese?

他报名了一个为期两个月的编程课程。

tā bào míng le yí gè wéi qī liǎng gè yuè de biān chéng kè chéng 。

How do you say "We’re planning to take a flight for our trip." in Chinese?