How do you say

He spent his week-long vacation learning to cook in Thailand.

..in Chinese?

他为期一周的假期选择了在泰国学习烹饪。

tā wéi qī yī zhōu de jià qī xuǎn zé le zài tài guó xué xí pēng rèn 。

How do you say "There will be persistent drizzle in Beijing next week." in Chinese?