How do you say

He started running every day three months ago.

..in Chinese?

他三个月前开始每天跑步锻炼。

tā sān gè yuè qián kāi shǐ měi tiān pǎo bù duàn liàn 。

How do you say "He likes to read books at home." in Chinese?