How do you say

He stuck to a month of yoga every day.

..in Chinese?

他坚持了一个月的时间每天练习瑜伽。

tā jiān chí le yí gè yuè de shí jiān měi tiān liàn xí yú jiā 。

How do you say "I’ve had this shirt for a month and it’s still brand-new." in Chinese?