How do you say

He stuck to working out three times a week, and three months later he felt a marked improvement.

..in Chinese?

他坚持每周锻炼三次,三个月后明显改善了身体状况。

tā jiān chí měi zhōu duàn liàn sān cì , sān gè yuè hòu míng xiǎn gǎi shàn le shēn tǐ zhuàng kuàng 。

How do you say "I bought a new car last month and I’m driving to work every day and I enjoy it." in Chinese?