How do you say

He stuck with it, working out three times a week for three months, and by the end he had significantly improved his basketball skills.

..in Chinese?

他坚持每周锻炼三次,为期三个月,成功地提高了他的篮球技能。

tā jiān chí měi zhōu duàn liàn sān cì , wéi qī sān gè yuè , chéng gōng dì tí gāo le tā de lán qiú jì néng 。

How do you say "He broke the record in the competition three months ago" in Chinese?