How do you say

He takes the train to visit his parents every weekend.

..in Chinese?

他每个周末都会坐火车去探望他的父母。

tā měi gè zhōu mò dōu huì zuò huǒ chē qù tàn wàng tā de fù mǔ 。

How do you say "I bought a green coat, which is very comfortable to wear." in Chinese?