How do you say

He took three months to pass the English Six.

..in Chinese?

他用三个月的时间通过了英语六级考试。

tā yòng sān gè yuè de shí jiān tōng guò le yīng yǔ liù jí kǎo shì 。

How do you say "We will meet in a month." in Chinese?