How do you say

He trained hard for three months, exercising two hours a day, and ended up with an excellent performance in the marathon.

..in Chinese?

他坚持每天训练两个小时,为期三个月,终于在马拉松比赛中获得了优异的成绩。

tā jiān chí měi tiān xùn liàn liǎng gè xiǎo shí , wéi qī sān gè yuè , zhōng yú zài mǎ lā sōng bǐ sài zhōng huò dé le yōu yì de chéng jì 。

How do you say "After three months of training, he improved his sprint time." in Chinese?