How do you say

He will be playing in an important football match in three months.

..in Chinese?

他在三个月内将参加一场重要的足球比赛。

tā zài sān gè yuè nèi jiāng cān jiā yī chǎng zhòng yào de zú qiú bǐ sài 。

How do you say "In his spare time, he likes to study painting." in Chinese?