How do you say

He will finish the project in three months.

..in Chinese?

他将在三个月内完成这个项目

tā jiāng zài sān gè yuè nèi wán chéng zhè gè xiàng mù

How do you say "He plans to take the train to Beijing in three months." in Chinese?