How do you say

He will finish this training programme in three months.

..in Chinese?

他将在三个月后完成这个教育项目。

tā jiāng zài sān gè yuè hòu wán chéng zhè gè jiào yù xiàng mù 。

How do you say "They will complete the programme in three months." in Chinese?