How do you say

He will win the marathon in three months.

..in Chinese?

三个月后,他将在国际马拉松比赛中赢得第一名。

sān gè yuè hòu , tā jiāng zài guó jì mǎ lā sōng bǐ sài zhōng yíng de dì yì míng 。

How do you say "I bought a bike last month, and I ride it to work every morning." in Chinese?