How do you say

He won’t play for three months, due to a sprained ankle.

..in Chinese?

他因为脚踝受伤,将缺席接下来三个月的比赛。

tā yīn wèi jiǎo huái shòu shāng , jiāng quē xí jiē xià lái sān gè yuè de bǐ sài 。

How do you say "It will rain this weekend." in Chinese?