How do you say

He worked out every day, and three months later, lost ten pounds.

..in Chinese?

他每天都坚持运动,为期三个月后,成功减掉了十斤体重。

tā měi tiān dōu jiān chí yùn dòng , wéi qī sān gè yuè hòu , chéng gōng jiǎn diào le shí jīn tǐ zhòng 。

How do you say "I’m planning to take the train to Beijing next month." in Chinese?