How do you say

He worked out every day, and three months of intense marathon training had greatly improved his fitness.

..in Chinese?

他每天都坚持锻炼,为期三个月的马拉松训练让他的身体素质有了显著提高。

tā měi tiān dōu jiān chí duàn liàn , wéi qī sān gè yuè de mǎ lā sōng xùn liàn ràng tā de shēn tǐ sù zhì yǒu le xiǎn zhù tí gāo 。

How do you say "He intends to learn to ride a bicycle within three months." in Chinese?