How do you say

He worked out in the gym for three months and gained a lot of muscles.

..in Chinese?

他在体育馆锻炼了三个月,肌肉变得更加结实了。

tā zài tǐ yù guǎn duàn liàn le sān gè yuè , jī ròu biàn dé gèng jiā jiē shí le 。

How do you say "I bought a new overcoat, and it feels warm." in Chinese?