How do you say

He works out at the gym every week.

..in Chinese?

他每周都在体育馆锻炼。

tā měi zhōu dōu zài tǐ yù guǎn duàn liàn 。

How do you say "I bought a new coat." in Chinese?