How do you say

He works out every day, with the goal of improving his health over the next three months.

..in Chinese?

他每天都坚持运动,以便在三个月内提升他的健康水平。

tā měi tiān dōu jiān chí yùn dòng , yǐ biàn zài sān gè yuè nèi tí shēng tā de jiàn kāng shuǐ píng 。

How do you say "They will finish the project in three months time" in Chinese?