How do you say

He works out for half an hour every day.

..in Chinese?

他每天都会坚持运动半小时。

tā měi tiān dōu huì jiān chí yùn dòng bàn xiǎo shí 。

How do you say "My new shirt is刚合适 for this season." in Chinese?