How do you say

His ankle rehabilitation is proceeding more slowly than expected, and he will miss the next three months of action.

..in Chinese?

他的脚伤恢复得比预期慢,将缺席接下来三个月的比赛。

tā de jiǎo shāng huī fù dé bǐ yù qī màn , jiāng quē xí jiē xià lái sān gè yuè de bǐ sài 。

How do you say "I want to buy a new sofa within one to three months." in Chinese?