How do you say

His recovery from a foot injury is slower than anticipated, and he will miss the next three months.

..in Chinese?

他的脚伤恢复得比预期中慢,预计将缺席接下来三个月的赛事。

tā de jiǎo shāng huī fù dé bǐ yù qī zhōng màn , yù jì jiāng quē xí jiē xià lái sān gè yuè de sài shì 。

How do you say "You’re planning to buy new clothes next month." in Chinese?