How do you say

I am decorating my house and need to buy furniture, including a bed, sofa, and desk.

..in Chinese?

我现在在装修房子,需要购买一些家具,包括床、沙发和书桌。

wǒ xiàn zài zài zhuāng xiū fáng zi , xū yào gòu mǎi yī xiē jiā jù , bāo kuò chuáng 、 shā fā hé shū zhuō 。

How do you say "His entire family is planning to travel this summer." in Chinese?