How do you say

I am finding cycling to work very enjoyable.

..in Chinese?

我发现每天骑自行车上班很有意思。

wǒ fā xiàn měi tiān qí zì xíng chē shàng bān hěn yǒu yì sī 。

How do you say "I will learn to cook braised pork in a month." in Chinese?