How do you say

I am going to a 3-month basketball camp.

..in Chinese?

我要参加为期三个月的篮球训练营。

wǒ yào cān jiā wéi qī sān gè yuè de lán qiú xùn liàn yíng 。

How do you say "In a month, I will fly to Beijing." in Chinese?