How do you say

I am going to buy a new suit, which might cost around two thousand yuan.

..in Chinese?

我打算买一套新的西装,大概需要两千元左右。

wǒ dǎ suàn mǎi yī tào xīn de xī zhuāng , dà gài xū yào liǎng qiān yuán zuǒ yòu 。

How do you say "I plan to study hard after the new semester and try to win a scholarship." in Chinese?