How do you say

I am going to try some new French cuisine next month.

..in Chinese?

我计划在下个月去尝试一种新的法国菜。

wǒ jì huà zài xià gè yuè qù cháng shì yī zhǒng xīn de fǎ guó cài 。

How do you say "I have taken up gardening recently and spend hours each week in the backyard planting." in Chinese?