How do you say

I am planning a two-week holiday in Hainan.

..in Chinese?

我计划去海南度假两个星期。

wǒ jì huà qù hǎi nán dù jià liǎng gè xīng qī 。

How do you say "It’s been really hot for the last three weeks." in Chinese?